Strona głównaPozostałeJakie podatki płacimy w Polsce

Jakie podatki płacimy w Polsce [RODZAJE PODATKÓW]

Zgodnie z definicją z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. podatki to “”publicznoprawne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej””. Podatki są głównym źródłem dochodów w państwie, dzięki podatkom państwo może opłacić między innymi szkoły, budowę dróg, może również wesprzeć najuboższych.

Rodzaje podatków w Polsce
W Polsce występuje blisko 17 rodzajów podatków, które dzieli się na dwie grupy.

Pierwszą grupą są podatki bezpośrednie, które nakładane są bezpośrednio na podatnika, co stanowi koszt w jego prywatnym budżecie. Należy je odprowadzać do właściwego organu podatkowego.

Drugą grupę stanowią podatki pośrednie, które są nałożone na dobra i usługi. Nazwa ta przyjęła się ze względu na sposób pobierania, ponieważ nie płaci się ich w żadnym urzędzie, lecz jako dodatek do zakupowanego produktu bądź usługi.

Podatki bezpośrednie w Polsce
Głównym rodzajem tego podatku jest PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Płaci się go od dochodów, które zostały uzyskane w roku podatkowym przez osoby fizyczne.

Również istotnym podatkiem występującym w Polsce jest CIT jest to również podatek dochodowy, jednak od osób prawnych. Uregulowania do niego znajdują się w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmiotami opłacającymi ten podatek zgodnie z wyżej wymienioną ustawą mają między innymi:

– osoby prawne,
– spółki komandytowo-akcyjne, która mają siedzibę, bądź zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
– jednostki organizacyjnie nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nieposiadających osobowości prawnej z zas. ust.1 i 3, itd.

Podatek od spadków i darowizn jest jednym z bardziej skomplikowanych podatków. Występuje w nim duża ilość wyłączeń, a także różnego rodzaju progi pieniężne. Ważną kwestią w przypadku tego podatku jest informacja, kto i od kogo otrzymuje darowiznę bądź spadek.
Podatek od czynności cywilno-prawnych płacony po zawarciu różnorodnych umów zawartych w kodeksie cywilnym, do których zaliczymy np. umowę sprzedaży, umowa dożywocia, itp.

Podatek rolny, dotyczy on opodatkowana gruntów,m które określone są jako użytki rolne lub grunty zadrzewione. Stawka tego podatku zależy w głównej mierze od ilości hektarów przeliczeniowych, klasy bonitacyjnej gleby, okręgu podatkowego, w jakim znajduję się dany grunt, a także jaki jest to rodzaj użytku rolnego.

Podatek leśny jest porównywalny do rolnego. Stawką podatku jest ekwiwalent pieniężny za 0,22 m3 drewna z hektara za rok podatkowy.
Podatek od nieruchomości płacony jest od gruntu, budynków oraz budowli. W jego przypadku stawki ustalane są przez gminę. Gmina może także wprowadzić ulgi z podatku od nieruchomości.

Po za wyżej opisanymi, które występują najczęściej w odniesieniu do każdego Polaka. Są jednak jeszcze mniej znane podatki bezpośrednie, lecz rzadziej spotykane, takie jak:

– podatek od środków transportowych,
– podatek tonażowy,
– podatek od wydobycia kopalin,
– zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji,
– podatek od instytucji finansowych,
– podatek od sprzedaży detalicznej,
– podatek od dochodów kapitałowych.

Podatki pośrednie w Polsce
Podatkiem, który płaci każdy Polak pośrednio jest powszechnie znany VAT, nazywany podatkiem od towarów i usług. Główne źródło dochodów w budżecie państwa. Jest podatkiem od wartości dodanej, dolicza się go do każdej transakcji. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Akcyza jest kolejnym podatkiem pośrednim nakładany jest on na produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe, a także paliwa.
Podatek od gier chodzi tu w głównej mierze o gry hazardowe, jego stawka występuje na poziomie 2,5% do nawet 25%. Stawka jest uzależniona od gry.

Jak ukazano w powyższym materiale w Polsce występuje wiele zróżnicowanych podatków. Nie wszystkie jest obowiązek opłacać. Występują takie, które dotyczą jedynie przedsiębiorców, niektóre dotyczą osób, które posiadają użytki rolne itp. Jednak wszystkie podatki występujące w Polsce tworzą spójną całość w znaczeniu prawnym, oraz ekonomicznym. Często są one, w jakiś sposób ze sobą powiązane, co powoduje, że wszystkie wspólnie tworzą polski system podatkowy.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne